Thông tin Chi tiết về Công ty:

B&S Holland Trading Group B.V.
Rondeboslaan 35
9936 BJ Delfzijl
The Netherlands

ĐT: +31 (0) 596 - 635 100
Fax +31 (0) 596 - 635 10
Liên hệ qua Emal: info@hollandtradinggroup.com

Sổ đăng ký Thương mại: 2334362
Thuế GTGT – Mã số Nhận dạng: NL 0093.99.343.B.01