Tuyên bố Khước từ Trách nhiệm

Tuyên bố khước từ trách nhiệm cho trang web:
Các nội dung và hình minh họa của trang web này và tất cả các mục riêng lẻ trên đó thuộc bản quyền của chủ sở hữu tương ứng của trang web. Tất cả các thông tin và dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. B&S Holland Trading Group B.V. đã nỗ lực cung cấp thông tin hoàn toàn chính xác và cập nhật trên trang web này. Tuy nhiên, không có quyền hợp pháp nào có thể được bắt nguồn từ nội dung của trang web. Cả B&S Holland Trading Group B.V. lẫn bất kỳ nhà cung cấp nội dung nào của trang web này đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào về nội dung - bao gồm cả lỗi đánh máy - cũng như cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa vào đó. 

Tuyên bố khước từ trách nhiệm cho email:
Tin nhắn này –và tập tin đính kèm của nó, nếu có- có thể chứa thông tin là đặc quyền hoặc bí mật. Nếu bạn không phải là người nhận được nêu tên của tin nhắn này, hãy hủy nó mà không đọc hoặc sao chép và không phân phối, chuyển lại, chuyển tiếp hoặc tiết lộ nó cho bất kỳ người nào khác. Hãy thông báo cho người gửi ngay lập tức.

Thông báo này -hoặc tập tin đính kèm của nó, nếu có- không ràng buộc về mặt pháp lý đối với B&S Holland Trading Group B.V. (hoặc một trong các công ty con của họ) trừ khi được xác nhận qua thư, email hoặc telefax.

B&S Holland Trading Group B.V. (hoặc một trong các công ty con của họ) không thể đảm bảo việc gửi tin nhắn này hay bất kỳ tập tin đính kèm nào một cách phù hợp và/hoặc đầy đủ và/hoặc kịp thời theo bất kỳ cách nào, B&S Holland Trading Group B.V. cũng không thể đảm bảo tính bảo mật của việc gửi tin nhắn.

Đối với tất cả các thỏa thuận theo đó chúng tôi hành động với vai trò bên bán, các điều khoản và điều kiện bán hàng, giao hàng và thanh toán chung của chúng tôi được áp dụng, và đối với tất cả các thỏa thuận theo đó chúng tôi hành động với vai trò bên mua, các điều khoản và điều kiện mua hàng chung của chúng tôi được áp dụng, mà bạn đã nhận được từ chúng tôi, và cũng được lưu tại sổ đăng ký thương mại và công bố trên www.hollandtradinggroup.com. Chúng tôi từ chối rõ ràng khả năng áp dụng các điều khoản và điều kiện của bạn.